Om oss

Vi erbjuder Er en professionell partner med ett brett produktutbud och forskningsbaserade utbildningar- och utvecklingsinsatser.

Om Humanresource AB

Human Resource AB startades 1983 av fil doktor Tina Eriksson och funnits på marknaden i snart 40 år. Företaget drivs av Malin Sjöberg VD och ansvarig konsultchef för företagets underkonsultsverksamhet samt Tina Eriksson vVD och administrativt ansvarig. Båda är idag aktiva som seniorkonsulter i bolaget

Human Resource AB är ett konsultbolag som arbetar med verksamhets- och organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Det innebär att vi genomför olika uppdrag och insatser baserat på våra kunders behov. Vi tar antingen ansvar för hela leveransen och bemanningen eller leder uppdraget tillsammans med kunden alternativt fungerar som extern rådgivare. Våra uppdragsgivare kommer både från offentlig förvaltning, organisationer och privata näringslivet. Genom vårt professionella förhållningssätt byggt på gedigen erfarenhet tillgodoser vi våra uppdragsgivares krav på hållbar kvalitet i komplexa och komplicerade uppdrag.

Human Resource AB tillhandahåller en erfarenhet och särkompetens som under en följd av år utvecklats och förfinats i bolaget. Forskning inom området ”Ledarskap och Coaching” har bedrivits på doktorsnivå inom företaget. Idag pågår utbildning och nytt forskningsprojekt inom Neuroscience Leadership Research vilket ger en unik och gedigen kunskapsbas och erfarenhet som ligger till grund för de utbildningar och utvecklingsinsatser vi idag erbjuder marknaden.

Human Resource AB fokus är att utbilda, utveckla, träna och coacha chefer, arbetsgrupper och medarbetare till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort eller lång sikt. Vår affärsmodell bygger på en strategi där vi, vid behov, samverka med andra konsultbolag med specifik kompetens och kapacitet. Vi arbetar nära akademisk forskning och vårt företag har ett stort nätverk inom ledande högskolor och universitet i Sverige och Internationellt. Detta gör att vi skapar ett specifikt tjänsteutbud med hög grad av senioritet och djup kompetens. Genom samverkan kan vi hålla en hög samlad kapacitet och säkerställer att våra kunder tillförs rätt kompetens som matchar kundens behov inom ledarskap, coaching, kommunikation, konflikthantering, värderingstyrning, förändringsledning och att utveckla medarbetarskap.

Human Resource AB har genom sin höga kompetens inom coachområdet, den forskning som bedrivits samt snart 40-års erfarenhet inom området blivit kvalitetsgranskade och godkända av ICF – International Coach Federation – att tillhandahålla diplomprogrammet ”Coachutbildning – ditt första steg mot internationell certifiering” samt en fördjupningsutbildning i att arbeta med chefscoaching ”Utbilda dig inom chefscoaching”. Denna kompetens är det endast ett fåtal utbildningsföretag i Sverige som erbjuder marknaden.

Tina och Malin1

Vår syn på utveckling

För att en organisation skall bli framgångsrik behöver den löpande bli bättre på att hantera sin kärnaffär, ha förmågan till ständiga förbättringar samt fånga upp och skapa morgondagens tjänster och produkter.

Utveckling för oss handlar om att tillsammans med kund utforska och identifiera behov och därefter välja metoder som stödjer ett handling- och resultatfokuserat agerande. Vi applicera utvecklingsfrågor på ett aktuellt och prioriterat ”eget” problem istället för att träna på fiktiva ”case”. Detta anser vi, skapar den framåtriktade utvecklingen som våra uppdragsgivare vill ha och också skapar förutsättningar för den ”lärande” organisationen.

Vi vet också att en framgångsrik organisation kontinuerligt arbetar med att utveckla och bibehålla en hög grad av genomförandekraft. Att utgå från ett ”systemiskt” förhållningssätt där ledningen, chefen och medarbetaren är de som tillsammans skapar resultat är därför en viktig utgångspunkt i våra insatser. Detta betyder att ju starkare den gemensamma upplevelse av visionen är, ju tydligare målen är kommunicerade och ju starkare relationerna är – desto mer vågar man släppa loss den motivation och genomförarkraft som finns i varje engagerad individ … och det är just detta som skapar de förväntade resultat som man vill uppnå. Human Resource AB erbjuder seniora konsulter som är uppdaterade kring ny och aktuell forskningen inom vårt område.

Ramavtalskunder