Neuroscience och Ledarskap/Medarbetarskap – hur hänger det ihop?

En 2-dagars utbildning som bygger på den senaste forskningen inom neurovetenskap i kombination med beteendevetenskap och aktuell ledarskaps- och gruppteori.  

Dessa discipliner tillsammans ger oss ledtrådar för hur vi på bästa sätt både i relation till mänskligt beteende och resultat men också i relation till individuell utveckling i rollen

Målet med utbildningen är att göra den framväxande kunskapen inom neurofältet synligt och användbart, d.v.s. se hur kunskapen praktiskt kan tillämpas och användas för att utvecklas.  Deltagarna kommer att få kunskap om grundläggande principer och insikter om hur hjärnan fungerar utifrån lärande, utveckling och förändring. Genom nya perspektiv och en ökad medvetenhet om hur man agerar i relation till sig själv, medarbetare och gruppen ges förutsättningar för ny handlingskraft och nya valmöjligheter applicerbara i deltagarnas egen vardag. 

Mer information om upplägg och innehåll

Utdrag ur utbildningen

  • NLIP-modellen© (Neuroledarskapet Integrerade Principer)
  • Neuroleadership – ökad kunskap om hjärnans funktion för att utveckla sig själv och andra
  • Hjärnans formbarhet som grund för förändring
  • Ledarstilar och beteende utifrån ett hjärnperspektiv
  • Egen effektivitet vid problemlösning och beslutsfattande
  • Hjärnans Hot- och Belöningssystem (SCARF) – hur påverkar det mig och andra i rollen
  • Hur arbeta smartare för att undvika stress
  • Aktiv träning och integrering av Neurovetenskap, beteendevetenskap och ledarskapsteorier i praktiken

Vår utgångspunkt är att teori behöver praktisk tillämpning och att effektiv inlärning sker genom aktiv handling. Praktisk träning ingår därför som viktiga moment i utbildningen och vi kommer att arbeta med faktiska relevanta ”case ” från deltagarnas egna situationer. Detta i syfte att lärandet lätt ska kunna appliceras i vardagen.

Kursledare
Tina Eriksson – Fil doktor/organisationskonsult. Utbildad i USA och England i Neuroscience leadership research
Malin Sjöberg – Beteendevetare/organisationskonsult samt Professional Certified Coach (PCC) enligt ICF

Neuroscience och Ledarskap/Medarbetarskap – hur hänger det ihop? ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert företags behov

För mer information och anmälan
Tina Eriksson, Mobil 0704-567735, E-post: tina.eriksson@humanresource.se