Om Human Resource AB

Om Human Resource AB

Human Resource AB startades 1983 av fil doktor Tina Eriksson och funnits på marknaden i över 35 år. Idag drivs företaget av Tina Eriksson som är VD och Malin Sjöberg som ansvarig konsultchef för företagets underkonsultsverksamhet och båda är idag aktiva som seniorkonsulter i bolaget.

Human Resource AB är ett konsultbolag som arbetar med verksamhets- och organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Det innebär att vi genomför olika uppdrag och insatser baserat på våra kunders behov. Vi tar antingen ansvar för hela leveransen och bemanningen eller leder uppdraget tillsammans med kunden alternativt fungerar som extern rådgivare. Våra uppdragsgivare kommer både från offentlig förvaltning, organisationer och privata näringslivet. Genom vårt professionella förhållningssätt byggt på gedigen erfarenhet tillgodoser vi våra uppdragsgivares krav på hållbar kvalitet i komplexa och komplicerade uppdrag.

Human Resource AB tillhandahåller en erfarenhet och särkompetens som under en följd av år utvecklats och förfinats i bolaget. Forskning inom området ”Ledarskap och Coaching” har bedrivits på doktorsnivå inom företaget. Idag pågår utbildning och nytt forskningsprojekt inom Neuroscience Leadership Research vilket ger en unik och gedigen kunskapsbas och erfarenhet som ligger till grund för de utbildningar och utvecklingsinsatser vi idag erbjuder marknaden.

Human Resource AB fokus är att utbilda, utveckla, träna och coacha chefer, arbetsgrupper och medarbetare till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort eller lång sikt. Vår affärsmodell bygger på en strategi där vi, vid behov, samverka med andra konsultbolag med specifik kompetens och kapacitet. Vi arbetar nära akademisk forskning och vårt företag har ett stort nätverk inom ledande högskolor och universitet i Sverige och Internationellt. Detta gör att vi skapar ett specifikt tjänsteutbud med hög grad av senioritet och djup kompetens. Genom samverkan kan vi hålla en hög samlad kapacitet och säkerställer att våra kunder tillförs rätt kompetens som matchar kundens behov inom ledarskap, coaching, kommunikation, konflikthantering, värderingstyrning, förändringsledning och att utveckla medarbetarskap.