Vår syn på utveckling

För att en organisation skall bli framgångsrik behöver den löpande bli bättre på att hantera sin kärnaffär, ha förmågan till ständiga förbättringar samt fånga upp och skapa morgondagens tjänster och produkter.

Utveckling för oss handlar om att tillsammans med kund utforska och identifiera behov och därefter välja metoder som stödjer ett handling- och resultatfokuserat agerande. Vi applicera utvecklingsfrågor på ett aktuellt och prioriterat ”eget” problem istället för att träna på fiktiva ”case”. Detta anser vi, skapar den framåtriktade utvecklingen som våra uppdragsgivare vill ha och också skapar förutsättningar för den ”lärande” organisationen.

Vi vet också att en framgångsrik organisation kontinuerligt arbetar med att utveckla och bibehålla en hög grad av genomförandekraft. Att utgå från ett ”systemiskt” förhållningssätt där ledningen, chefen och medarbetaren är de som tillsammans skapar resultat är därför en viktig utgångspunkt i våra insatser. Detta betyder att ju starkare den gemensamma upplevelse av visionen är, ju tydligare målen är kommunicerade och ju starkare relationerna är – desto mer vågar man släppa loss den motivation och genomförarkraft som finns i varje engagerad individ … och det är just detta som skapar de förväntade resultat som man vill uppnå.

Human Resource AB erbjuder seniora konsulter som är uppdaterade kring ny och aktuell forskningen inom vårt område och har en kunskap och erfarenhet att förstå både hur individer fungerar och utvecklas samt har stor kunskap om hur man driver verksamhet. Allt detta är avgörande för att vi ska lyckas möta våra kunders behov och förväntningar på vårt samarbete.