Vår syn på coaching

COACHING – ETT VERKTYG FÖR PERSONLIG OCH PROFESSIONELL UTVECKLING

Den forskning som bedrivits på doktorsnivå inom vårt företag vad gäller chefscoaching ger en unik och gedigen kunskapsbas som ligger till grund för de utbildningar och utvecklingsinsatser vi erbjuder våra kunder.

Förändring är ett centralt begrepp i vår tid både för enskild individ men också företag och organisationer. Den stora informationsmängden, krav på hög kompetens, fler krävande kunder, större konkurrens (listan kan göras lång) är bara några av de krav som ställs på chef och medarbetare av idag. Tid har blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna inom företagsvärlden vilket påverkar både individer och organisationen som helhet.

Coaching är ett handlingsinriktat verktyg som kan möta många av de utmaningar man som individ och organisation står inför. Effekterna av coaching kan ses både på individ- grupp och organisationsnivå. Det är ett framgångsrikt verktyg för personlig utveckling och kompetensutveckling både på ett personligt och professionellt plan. Med hjälp av coaching stärks förmågan att hantera de problem och utmaningar man som individ eller grupp står inför.

Coaching innebär att hjälpa individen att hjälpa sig själv att hitta sina mål och bättre förstå de utmaningar den står inför, se möjligheterna och övervinna hindren. I ett coachingssamtal utgår man alltid från den konkreta situationen personen befinner sig i med fokus på nutid och framtid. Genom coachens förhållningssätt att lyssna, stödja, ställa frågor, inspirera och utmana till handling, ge konstruktiv feedback och fråga efter resultat ges personen möjlighet att övervinna eventuella hinder för förändring och förverkliga och uppnå sina mål genom handling.